نوشته ها با برچسب : تولیدکننده الکترونیکی چاپ سه بعدی اسرائیلی-سنسور نظامی HENSOLDT

تولیدکننده الکترونیکی چاپ سه بعدی اسرائیلی
تولیدکننده الکترونیکی چاپ سه بعدی اسرائیلی-سنسور نظامی HENSOLDT

تولیدکننده الکترونیکی چاپ سه بعدی اسرائیلی-سنسور نظامی HENSOLDT تولیدکننده الکترونیکی چاپ سه بعدی اسرائیلی-سنسور نظامی HENSOLDT: تولیدکننده الکترونیکی چاپ سه بعدی اسرائیلی Nano Dimension همکاری خود را با متخصص سنسور نظامی HENSOLDT گسترش داده و یک نهاد سرمایه گذاری مشترک به نام J.A.M.E.S (منابع الکترونیکی به صورت افزودنی تولید می کند) را تشکیل می دهد.…

ادامه مطلب